2010. november 2., kedd

Tanítók Egyesületének XII. konferenciája

2010. november 11.  10 óra
Tanítók Egyesületének XII. szakmai konferenciája
Időpontja: 2010.  november 11.  10 óra
Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.
Mottó:
“Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

A konferencia részletes programja:

10.00-11.00      Tájékoztató a közoktatás fejlesztési elképzeléseiről
                          Előadó: Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár – Nemzeti Erőforrás Minisztérium

11.10 – 12.00     Készségfejlesztés - Varázsbetű  és a diszlexia -  gyakorlatok,  a programcsalád bemutatása
                         Előadó:  Tarnai Katalin logopédus. fejlesztő pedagógus

12.10 – 13.00.    Adaptivitás az olvasás tanításban – részképességek fejlesztése és olvastató játékok
                       Előadó: Tóth Beatrix docens
                    ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
                         Tanítóképző Főiskola- Budapest

13.00- 13.30   Ebéd – Szünet
 / a szünetben taneszköz és tankönyvvásár/

 13.30 – 14. 30     A játék és a viselkedési szabályozás
/ Fejlesztő játékok bemutatása,  használata  a tanítás tanulás folyamatában/

          Előadó:  Páli Judit klinikai szakpszichológus

  14. 30 – 15.30   Mik is azok a táblajátékok?? A  logikai, stratégiai gondolkodás fejlesztése táblajátékokkal

      Előadó:  Kovácsné  Dr. Nagy Emese igazgató
  Hejőkeresztúr Általános Iskola

   15. 30.  A Konferencia zárása

Jelentkezés: 2010. november 9-ig!
E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu

Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. -  Tanítók Egyesülete

A konferencia részvételi díja: 1000 Ft, melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni   61200292-12016088 /Polgári Takarékszövetkezet/  – Tanítók Egyesülete.

 Az átutalást kérjük legkésőbb 2010. november 9-ig befizetni
A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben előre megírják kinek a nevére töltsük ki!
 Természetesen lehetőség van a helyszínen is befizetni a díjat,  de kérjük előre írják meg,a jelentkezéssel együtt,  hogy kinek a nevére állítsuk ki a számlát!
 Sok szeretettel várunk benneteket!

2010. július 8., csütörtök

Módosult a közoktatási törvény

Az Országgyűlés július 5-én elfogadta a közoktatási törvény módosítását, a szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: ismét lehetőség lesz második év végén évfolyamismétlésre utasítani a diákokat, ha a nevelőtestület úgy ítéli meg. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára még jóval kinevezése előtt - május 28-án - országgyűlési képviselőként nyújtotta be a pedagógustársadalom többségének támogatását élvező javaslatát.
A képviselők 301 igen és 61 nem szavazattal hagyták jóvá a módosítást. Támogatták a javaslatot a fideszes, a kereszténydemokrata és a jobbikos képviselők, nemmel szavazott az MSZP és az LMP frakciója.

A változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból.

A módosított jogszabály rögzíti, hogy a tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.

Ha az iskola szakképzési évfolyamába való lépés előfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be.

Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év első félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte.

A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.

A javaslat vitáját követően változás történt Hoffmann Rózsa eredeti indítványhoz képest, amelyben az szerepelt, hogy a második évfolyam év végén és a további évfolyamokon a tanulók értékelése osztályzással történik, de az iskola pedagógiai programja előírhatja a szöveges értékelést is.

Az elfogadott törvénybe olyan értelmű módosítás került, hogy nem lesz kötelező az osztályozás, az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a szöveges értékelést vagy a hagyományos módszert használják-e, vagy a kettőt együtt.

Iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni.

A módosítást kitér arra, hogy az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétől, minősítésétől.

Azok az iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik.

Azok az intézmények, melyek az általános iskola 2-4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe 2010. december 31-ig építik be.

A szakiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatás, illetve a szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei között értékelik és minősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését.

A törvény rögzíti, hogy az 1-4. évfolyamon marad a nem szakrendszerű oktatás, az 5. és 6. osztályban pedig maximum ötven százalékig lehet ilyet szervezni.

A változtatások szeptember 1-jétől lépnek hatályba. A parlament a köztársasági elnöktől a jogszabály sürgős kihirdetését kérte.
Forrás: okm.gov.hu

2010. március 29., hétfő

Tanítók Napja

Tisztelt Igazgatónő/Igazgató Úr!

A NYmE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola az Apáczai Kiadóval és a Tanítók Egyesülete Észak-dunántúli Régiójával karöltve rendezi meg a

TANÍTÓK NAPJA

elnevezésű programot, melyre tisztelettel és szeretettel várjuk  az  Apáczai Kiadó bázisiskoláinak, továbbá a tehetséggondozás iránt érdeklődő tantestületek tanítóit és vezetőit.
A rendezvény időpontja:                 2010. április  21. (szerda)
Helyszín:        NYmE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
                        9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 2-4.
Program:       Bemutató órák
9,00                 Környezetismeret 2.c, Tanít: Kozmáné Bencsics Ibolya
                        Magyar 4.c                 Tanít: Láng Rita
10,00               Matematika 2.a           Tanít: Dr. Ruppertné Hutás Kinga
                        Magyar 3.a                 Tanít: Kocsis Tiborné
11,00               Matematika 1.a           Tanít: Veinperl Zoltánné
                        Ének-zene 2.c             Tanít: Milbik László
Megjegyzés:   Valamennyi tanórán az Apáczai Kiadó tankönyveit alkalmazzuk,                          középpontba állítjuk a tehetséggondozást és az interaktív módszereket.
12,00               Konzultáció:               A látott órák elemzése
14,00               Előadás:                      Téma: A tehetséggondozás
                                                           Előadó: Duró Zsuzsa pszichológus

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi táblázat kitöltésével és visszaküldésével
2010. április 1-ig szíveskedjék visszajuttatni iskolánk címére, vagy faxon (96/329-986).
Győr, 2010. március 22.
                                                                       Üdvözlettel:
                                                                                                          Dr. Varga József
                                                                                                                 igazgató

--------------------------------------------------"------------------------------------------------------------
TANÍTÓK NAPJA
(2010. április 21.)
Időpont
Tanóra
Jelentkezők száma
9 óra
környezet 2.c


magyar 4.c

10 óra
matematika 2.a


magyar 3.a

11 óra
matematika 1.a


ének-zene 2.c

12 óra
konzultáció

14 óra
„A tehetséggondozás”
Előadó: Duró Zsuzsa

(Visszaküldendő 2010. április 1-ig.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  ……………………….
                                                                                                                                                       aláírás

TANÍTÓK EGYESÜLETÉNEK HÍREI

Tanítók Egyesületének XI. Konferenciája – 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 1000 Ft
2010. április 14. szerda 10 óra


V. Országos Versmondó verseny /alsó tagozatos gyereknek/ 
2010. május 15 . szombat 10. óra


Tanítók Egyesületének XI. szakmai konferenciája
Időpontja: 2010.április 14. szerda 10 óra
Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.

Mottó: „Hallottál már a szív intelligenciájáról? Arról van szó, hogy felismerjük a boldogságot, ha a lábunk előtt hever, legyen bennünk bátorság és elszántság, hogy lehajoljunk érte - felvegyük, és meg is őrizzük.”
/Marc Lévy/

A konferencia részletes programja:
10.00-11.20 Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus

11.30 – 12.40 A beszédészlelés, a szenzoros emlékezet, és a diszlexia
Előadó: Csépe Valéria PhD, DSc csoportvezető, az MTA doktora, tud. tanácsadó

12.40 – 13. 10. EBÉD - SZÜNET

A szünetben tankönyv és taneszköz kiállítás

13.10 – 14 10 . A tapasztalatszerzéstől a fogalomalkotásig - az alsós és felsős matematika tanítás gyakorlati megvalósítása
Előadó: Kovács Csongorné Fazekas Mihály Főv. Gyak. Iskola vezető tanár
14. 10 – 15.10 A tevékenységközpontú matematika tanítás – módszerek, eszközök, gyakorlatok bemutatása
Előadó: Szilágyiné Oravecz Márta
vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

15. 10 – 16.10 Fogalmazás - tanítás másként
A kifejező kedv felkeltését és fenntartását biztosító játékok –
+ interaktív tananyag bemutató
Előadó: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes
vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

16.10. A Konferencia zárása
Jelentkezés: 2010. április 13 –ig!
E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu
Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. - Tanítók Egyesülete
A konferencia részvételi díja: 1000Ft, melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni 61200292-12016088 /Polgári Takarékszövetkezet/ - Tanítók Egyesülete.

Az átutalást kérjük legkésőbb 2010. április 13.-ig befizetni

A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben előre megírják kinek a nevére töltsük ki!
Természetesen lehetőség van a helyszínen is befizetni a díjat, de kérjük előre írják meg,a jelentkezéssel együtt, hogy kinek a nevére állítsuk ki a számlát!
Sok szeretettel várunk benneteket!


VERSMONDÓ VERSENY
A Tanítók Egyesülete II. Országos Versmondó Versenyt hirdet 6-10 éves korú gyermekek számára négy korcsoportban.

I. 1. osztályosok
II. 2. osztályosok
III. 3.osztályosok
IV. 4. osztályosok
/ ha kevés a jelentkező, akkor az 1.-2. osztályt és a 3.-4. osztályt összevonjuk/

Választani lehet a magyar költők verseiből az életkoruknak megfelelő tartalmú 3-4 percnél nem hosszabb időtartamú verset.

Az értékelés szempontjai között van a tiszta érthető beszéd, a vers megértése, átélése és a megfelelő előadásmód.

Várjuk azoknak az iskoláknak a jelentkezését, amelyek tanulói már területi, megyei, vagy városi versenyek győztesei voltak.

Nevezési határidő: 2010. május 13.

Az országos döntő időpontja: 2010 , május 15. /szombat/ 10.00 óra

Helyszín: Budapest, VIII. ker.

Horváth Mihály tér 8.

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Nevezésekben szerepeljen:

Iskola neve, címe;

Tanuló neve és osztálya

Eddig elért eredménye

Mese címe

A felkészítő tanár neve

Jelentkezés e-mailen: tanitoegyesulet@freemail.hu

vagy levélben: Tanítók Egyesülete 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8.

2010. március 22., hétfő

2010. március 3., szerda

Benyovszky révbe ért – Díjak és nyertesek


Ha révbe nem is ért még, de egy fontos kikötőbe valóban befutott az országos gyermekrajzpályázat. A Tiara Klubban az érdeklődők, szülők és felkészítő tanárok előtt, a legjobb alkotások társaságában győzteseket hirdettünk. Sokan voltunk, nagy örömök közepette.
Olyan volt a klub, mint gyereknapkor; picik, kicsik és nagyobbacskák gyülekeztek felnőtt kísérőik társaságában, szép ruhában, boldogan. A terembe érve szinte kivétel nékül mindenki saját rajzát kereste a tablókon, majd persze szemügyre vette a kiállított közel száz alkotást, a pályázók által beküldött munkák legjavát.
A program filmvetítéssel kezdődött, a Magyar–Madagaszkári Társaság jóvoltából megnéztük egy rövid, de annál szórakoztatóbb és tartalmasabb filmet Benyovszky Móricról és a mai, de kétszáz éve szinte érintetlen Madagaszkárról, ahol anno a mi grófunk is járt. Ezt követően a  zuglói Gézengúz Színjátszó Kör és Várkonyi Zsuzsa tanár néni jóvoltából visszatértünk egy kicsit a télbe, Holle anyó története elevenedett meg a rögtönzött színpadon.
Majd elkövetkezett a nap legizgalmasabb része, de előtte Sipos tanár úr, a zsűri elnöke és Czirbeszné Ignácz Éva, a Tanítók Egyesületének elnöke értékelte a pályamunkákat, az ifjú művészeket.
És íme a győztesek  és a felkészítő tanárok névsora:

Fődíjas pályamű: Farkas Karolina

I. díjat nyertek:

Klein András • Slamovits Tibor • Sipos Péter • Somhegyi Enikő Orsolya

II. díjasok:

Duljánszki Áron • Virág Laura • Glancz Laura • Lőrincz Judit • Bukocs Nóra • Takács László

III. díjasok:

Molnár Dávid • Csanálcsi Ilona • Nagy Milán • Primecz Munkácsi Lőrincz • Visnikar Gábor • Ihnáth Brigitta • Helenin Vivien

Benyovszky-különdíjasok:

Tóth Dóra
Kovács Mónika 

Tiara Klub különdíjasok:

Czimer Dorina • Hankó Rafael • Tamási Luca • Seres Gréta • Lang Erzsébet Bernadett • Demeter Laura

Felkészítő tanárok:

Szőke Marianna • Bodnár Béláné • Sipos Emilné • Berényi Ágnes • Kaldeneckerné Szaller Ilona • Varjú Ágnes • Szepesiné Bercsényi Éva • Együdné Szegedi Andrea • Simonyiné Zantai Mária • Szél Johanna
Gratulálunk mindenkinek! A folytatásról majd itt is olvashatnak.

(Szy)

2010. február 23., kedd

Online suli szertárKétezer oktatási – kulturális tartalom várja az Egyszervolt Suli látogatóit. Az ingyenesen és szabadon elérhető, online tudásbázis iskolai felhasználását a Nemzeti Alaptanterv kompetencia területeihez igazodó tematikus keresőrendszer segíti.  

Egyszervolt Suli
Kifejezetten az iskolai, óvodai felhasználhatóság céljából - elkészült a legnagyobb magyar gyermekkulturális portál, az Egyszervolt.hu új oldala, az Egyszervolt Suli, mely a honlapon található mintegy kétezer oktatási – kulturális tartalom pedagógiai szemléletű gyűjtőoldala. A fejlesztés legfontosabb szempontja a könnyebb elérhetőség volt mind tartalmilag, mind technikailag is.

Online szertár
Legfontosabb újdonság, hogy gyakorló pedagógusok bevonásával, szakszerű tárgyszavas keresőrendszer áll rendelkezésre tanórai, vagy irányított szabadidős foglalkozásokhoz összeállítani bemutató anyagokat vagy feladatsorokat. A tartalmak közötti válogatást a Nemzeti Alaptantervhez igazodó kategóriarendszer segíti, óvodától az ötödikes évfolyamig korosztályi bontásban, tantárgyak illetve kompetencia területek alapján listázza ki a tartalmakat. E mellett természetesen szabadszavas kereső is rendelkezésre áll az oldal használóinak.

Tananyag, ahogyan a gyerekek szeretik
Az Egyszervolt.hu kifejezetten gyerekbarát formában, olvasható valamint hallgatható, képes-rajzos formában jeleníti meg az egyes tartalmait, melyek között klasszikus és kortárs gyerekversek, mesék, népmesék, dalok, animációs filmek, kézműves foglalkoztató feladatok találhatók. Ezek mindegyike jogtiszta forrásként, az interneten keresztül bármikor elérhető és szabadon használható forrásként, illusztrációként, vagy feladatsorok részeként.
Külön kiemelendő kategóriát képviselnek a készségfejlesztő, logikai játékok, melyek a forma és színfelismeréstől a szorzótáblán át az interaktív térképhasználatig terjedő széles skálán adnak a gyakorlatban is felhasználható és elmélyíthető ismeretket. Egyes játékok esetében – a pedagógusok számára olyan szerkesztőfelület is elérhető, ahol saját igényeik szerint, szabadon állíthatnak össze feladatsorokat. Ehhez egyedi kódot kérhetnek a jatekmester@egyszervolt.hu címen.
Ilyen például a földrajzi és kulturális ismereteket fejlesztő Világjáró című játék, mely a diákság körében méltán népszerű akasztófajáték és a tanárok által kedvelt vaktérkép digitális, ötvözete, vagy a matematikai ismeretket elmélyítő Bon bon 2 ügyességi és logikai játék, mellyel akár az ABC is gyakorolható.

Iskolára nyitottan
Az Egyszervolt Suli oldalról egy kattintással elérhetők szakmai együttműködő partnereink, a Suliháló és az Interaktív Oktatástechnika hírportál honlapjai, valamint az Egyszervolt.hu további, az oktatás területét érintő, a digitális írástudás elsajátítását, avagy a biztonságos internetezést szolháló tartalmak.
Az Egyszervolt Suli nyitófelülete egyúttal az Egyszervolt.hu tartalmainak technikailag is könnyített elérését teszi lehetővé. Innen indulva, a kiválasztott tartalmak alacsonyabb sávszélességgel, avagy kevésbé korszerű számítógépeken is megjeleníthetők.Egyszervolt.hu
A gyermekkultúra ápolása, terjesztése céljával 2002-ben indult internetes gyerekportál, mely három-négy éves kortól már önállóan, és biztonságosan használható. A szülők nevelési kérdéseikre is választ találhatnak Napocska.hu hírmondó oldalon, a Mese.tv rajzfilmjei pedig a család egészének jelentenek tartalmas szórakozást.
Havi 450 000 egyedi látogatójával Magyarország leglátogatottabb gyermekkulturális portálja, mely egyben alátámasztja, hogy a szórakoztatva tanítás, az „edutainment” nem csak hatékony, hanem egyben népszerű módszer is az ismeretterjesztésre.

SuliHáló:
A SuliHáló egy naponta frissülő, havi száznegyvenezer látogatót elérő Iskolai Információs Portál. Oldalain a diákokat, szülőket, pedagógusokat érintő oktatási-nevelési illetve kulturális témájú hírek, információk mellett megtalálhatók pályázatok, oktatási segédanyagok, iskolai ünnepségeken használható forgatókönyvek, vagy akár érettségi tételek is.

IOT.hu - az IKT hírportál
Az Interaktív Oktatástechnika hírportál a maga nemében egyedülálló módon segíti a teljes nevelési-oktatási vertikumot  az óvodai-, az alap-, és középfokú képzésen át a felsőoktatási intézményekig azzal, hogy egy helyen foglalkozik az interaktív oktatástechnikai eszközök, a digitális tananyagok, a módszertani és technológiai (IKT) képzések témaköreivel és az ehhez kapcsolódó pályázatokkal, szakmai eseményekkel.
A naponta többször frissülő tartalom mellett hangriportok (IOTrádió) és videklippes beszámolók (IOTvideó), és játékok (IOTjáték) teszik színessé és kedveltté az IKT hírportált az olvasók körében.
LINKEK:
Egyszervolt Suli: http://egyszervolt.hu/suli

2010. február 22., hétfő

Konferencia és versmondó verseny

TANÍTÓK EGYESÜLETÉNEK HÍREI

Tanítók Egyesületének  XI. Konferenciája –
RÉSZVÉTELI  DÍJ: 1000 Ft
2010. április 14. szerda  10 óra

V. Országos Versmondó verseny / alsó tagozatos gyereknek/
2010. május 15 . szombat 10. óra


Tanítók Egyesületének XI. szakmai konferenciája
Időpontja: 2010.április 14. szerda 10 óra
Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.

Mottó:

„Hallottál már a szív intelligenciájáról? Arról van szó, hogy felismerjük a boldogságot, ha a lábunk előtt hever, legyen bennünk bátorság és elszántság, hogy lehajoljunk érte - felvegyük, és meg is őrizzük.” (Marc Lévy)


A konferencia részletes programja:

10.00-11.20    
Hogyan lehetnénk boldogabbak? Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus

11.30 – 12.40  
A beszédészlelés, a szenzoros emlékezet, és a diszlexia
Előadó:  Csépe Valéria PhD, DSc  csoportvezető, az MTA doktora, tud.   tanácsadó

12.40 – 13. 10.  
EBÉD - SZÜNET
A szünetben tankönyv és taneszköz kiállítás

13.10 – 14 10
A matematikatanítás megújítása az alsó tagozaton - a tapasztalatszerzés, a tevékenység priorítása
Előadó:  Szabóné Szitányi Judit adjunktus ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

14. 10 – 15.10  
A tevékenységközpontú  matematika tanítás – módszerek, eszközök, gyakorlatok bemutatása
Előadó:  Szilágyiné Oravecz Márta, vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

15. 10 – 16.10   Fogalmazás - tanítás másként
A kifejező kedv felkeltését és fenntartását biztosító játékok –
 + interaktív  tananyag bemutató
Előadó:  Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

16.10
A konferencia zárása


Jelentkezés: 2010. április 13 –ig!
E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu

Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. -  Tanítók Egyesülete

A konferencia részvételi díja: 1000 Ft, melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni 61200292-12016088 (Polgári Takarékszövetkezet) - Tanítók Egyesülete.

Az átutalást kérjük legkésőbb 2010. április 13. – ig befizetni

A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben előre megírják kinek a nevére töltsük ki!

Természetesen lehetőség van a helyszínen is befizetni a díjat,  de kérjük előre írják meg,a jelentkezéssel együtt,  hogy kinek a nevére állítsuk ki a számlát!

Sok szeretettel várunk benneteket!


VERSMONDÓ VERSENY

A Tanítók Egyesülete  II. Országos Versmondó Versenyt hirdet 6-10 éves korú gyermekek számára négy korcsoportban.
       I.   1. osztályosok
       II.  2. osztályosok
       III. 3.osztályosok
       IV. 4. osztályosok
(ha kevés a jelentkező, akkor az 1.-2. osztályt és a 3.-4. osztályt összevonjuk)
Választani lehet a magyar költők verseiből az életkoruknak megfelelő tartalmú 3-4 percnél nem hosszabb időtartamú verset.
Az értékelés szempontjai között van a tiszta érthető beszéd, a vers megértése, átélése és a megfelelő előadásmód.
Várjuk azoknak az iskoláknak a jelentkezését, amelyek tanulói már területi, megyei, vagy városi versenyek győztesei voltak.
Nevezési határidő: 2010. május 13.
        
Az országos döntő időpontja: 2010 , május 15.   /szombat/ 10.00 óra

Helyszín: Budapest, VIII. ker.
Horváth Mihály tér 8.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Nevezésekben szerepeljen:
Iskola neve, címe;
Tanuló neve és osztálya
Eddig elért eredménye
Mese címe
A felkészítő tanár neve

Jelentkezés e-mailen: tanitoegyesulet@freemail.hu vagy levélben: Tanítók Egyesülete 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8.

2010. február 10., szerda

Dr. Csépe Valéria: Beszédészlelés, szenzoros emlékezet és diszlexia

Az elmúlt csaknem két évtizedben a diszlexia egy új, koherens modellje alakult ki, egy olyan modell, amely a fonológiai feldolgozásra, a nyelvi képességek összetett struktúrájára épít. A modell a diszlexia gyakorlatában és kutatásában egyike a legsikeresebbeknek bizonyult, elterjedése különösen az angol nyelvterületen bizonyult rendkívül gyorsnak. Ennek egyik oka többek között, hogy a modell az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficitjére vezeti vissza, ezek a zavarok pedig jól magyarázzák a fejlődési diszlexia egyik leggyakrabban előforduló altípusát, az úgynevezett fonológiai diszlexiát. A fonológiai modell a nyelvi funkciók összetettségéből indul ki és feltételezi, hogy nem a nyelvi feldolgozó rendszer hierarchiájának legfelső szintjei, a szemantika, a szintaxis és a diskurzus problémái azok, amelyek a diszlexiát leginkább meghatározzák. Sokkal inkább a hierarchia legalsó szintjén található fonológiai modul, a nyelv elemeit alkotó megkülönböztető hangelemek feldolgozása, deficites működése játszik kitűntetett szerepet az olvasás és írás elsajátításának sikertelenségében. Bővebben

Csépe Valéria

Csépe Valéria pszichológus az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének Pszichofiziológiai Osztályán dolgozik. Véletlenek sorozatán át jutott el jelenlegi kutatási területéhez, ahol pontosan az valósul meg, amit mindig is szeretett volna: a biológia és a pszichológia határmezsgyéjén folyik tudományos munkája. Meggyőződése, hogy kutatónak lenni nem munka, hanem életforma, és ezt az életformát a család, gyerekek, unokák nélkül nem lehet kiteljesíteni. Igazi hátterét, gyökereit pedig mindenki a saját gyermekkorából hozza. Az olvasás pszichofiziológiájáról, diszlexiáról is beszélt a Vendégszobában a látogatókkal. Bővebben

Bagdy Emőke a diszlexia genetikai hátteréről

2010. január 30., szombat

Hétéves és festőzseni

A kelet-angliai Holt városában élő Kieron Williamson művészi képességeit bármely komoly festő megirigyelhetné, és sokan Pablo Picassóhoz hasonlítják, ahhoz a csodagyerekhez, aki a XX. század egyik legismertebb művészévé nőtte ki magát.

A norfolki táj inspirálta hangulatos pasztellképei, akvarelljei és olajfestményei életkorát jóval meghaladó érettségről tanúskodnak. Volt olyan képe, amelyet 1500 fontra értékeltek.

Az egész egy cornwalli családi üdüléssel kezdődött a délnyugat-angliai tengerparton akkor, amikor Kieron ötéves volt. A kikötő látványa sarkallta arra, hogy megkérje szüleit: vegyék meg első rajzkészletét. Attól a perctől kezdve a festészet magával ragadta - meséli az apja, Keith Williamson. "Amikor elkezdett festeni, minden reggel hatkor kelt és mi a lekváros üvegek csörgésére ébredtünk, és most sem változott sokat" - teszi hozzá.

Kieron szülei támogatják szenvedélyét, de vigyáznak arra, hogy ne erőltessék a festést. Csak akkor fest és azt, amit akar, és a család korlátozott számban ajánl fel eladásra képeket. Az ifjú festőnek több százas várólistája van, és a megrendelések a világ minden részéből záporoznak.

Az apa elmondása szerint a Kieron műveiből tartott novemberi árverés fenomenális volt, még Japánból is odavonzott egy vevőt. "Voltak olyanok, akik már éjszaka leutaztak, voltak, akik kint vártak, hogy reggel bejöhessenek az ajtón, a telefonok veszettül csörögtek, amikor 9 órakor kinyílt az ajtó, és 14 percen belül a 16 képből álló egész készlet elkelt."
Bővebben

2010. január 28., csütörtök

Az én mesém 2010

ÍRJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET!
a Pataky meseíró pályázatot hirdet 3 kategóriában

I. 6-12 éves gyermek
II. 13-18 éves gyermek
III. felnőtt

A pályaművek terjedelme: maximum 1 oldal, kb. 3500 karakter MSWord vagy Rich Text formátum. Kérjük, hogy a szöveget ne szerkeszd!
Beküldési határidő: 2010. március 21. Kizárólag elektronikus úton!
A mese elejére írd: a kategóriádat, neved, címed és az e-mail címed.
Beküldési cím: nkriszta@patakymk.hu
Eredményhirdetés: szeptemberben. A nyerteseket levélben értesítjük.ILLUSZTRÁLJUNK EGYÜTT MESEKÖNYVET!
a Pataky rajzpályázatot hirdet diákoknak

A www.patakymk.hu oldalon az internetes mesekönyvben április elején közzétett mesékhez június 13-ig várunk szabadon választott technikával készült A/4 méretű kizárólag papír alapú illusztrációkat.
Beküldési határidő: 2010. június 13.
Beküldési cím: Pataky Művelődési Központ 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
A borítékra írd rá: Az én mesém.
A hátuljára írd: a választott mese címét, és szerzőjét; valamint a neved, lakcímed, és az e-mail címed.
Eredményhirdetés: szeptemberben. A nyerteseket levélben értesítjük.

A legjobb alkotásokból szeretnénk megjelentetni Az én mesém c. mesekönyv 3. kötetét!

2010. január 26., kedd

Ranschburg Jenő: Áldás vagy átok? - Gyerekek a képernyő előtt - Az élet dolgaiA televízió, a számítógép és az Internet a modern világ szellemi táplálékai. Nélkülük nemcsak ízletesebb az élet, de olyan tápanyagokban is könnyen hiányt szenvedhetünk, melyek az egészséges mentális fejlődés nélkülözhetetlen elemei. De - akárcsak fogyasztás vagy a silány minőség könnyen ártalmassá is válhat - olvassuk a kiváló pszichológus-szerző véleményét a 21. század technikai újdonságairól, amelyek minden eddiginél erőteljesebben avatkoznak be mindannyiunk - így gyermekeink - életébe is. E kötet egyrészt feltérképezése az e tárgykörben végzett legújabb kutatásoknak - ugyanakkor humánus, korszerű tanácsaival együttgondolkodásra készteti az olvasót.
Saxum Kiadó, 2006

2010. január 25., hétfő

Meseíró pályázatot hirdet az NTK és a Nemzeti Galéria

MŰ(MESE)

Elgondolkoztál már azon egy-egy festmény láttán, hogy vajon kik lehetnek a kép szereplői? Hogyan élhettek, mivel foglalkoztak? Milyen viszonyban voltak egymással? Mit érezhettek abban a pillanatban, amelyet megörökített a festő? Miről beszélgettek éppen? Mi történt velük korábban?
Hívd segítségül fantáziádat! Válassz a festmények közül egyet és írd meg a hozzá kapcsolódó, róla szóló mesét!

A Nemzeti Tankönyvkiadó és a Magyar Nemzeti Galéria meseíró pályázatot hirdet az általános iskolák 3–8. osztályos diákjai számára

Kategóriák:
1. kategória: 3–4. osztály
2. kategória: 5–6. osztály
3. kategória: 7–8. osztály

Egy diák egy mesével pályázhat.
Egy iskolából minden kategóriában maximum 3-3 pályázat küldhető be.

A meseötletekhez tartozó festmények és a pályázati űrlapok (pótlapok) letölthetők a linkekre kattintva, illetve a Magyar Nemzeti Galéria honlapjáról (www.mng.hu).

Terjedelem: maximum 3 kézzel írott oldal. A pályázat csak a kiíráshoz csatolt pályázati lapokon küldhető be, a pályázó kézírásával.

A pályázat benyújtásának határideje 2010. február 21. „Az ANYANYELV nemzetközi napja”
A beküldött meséket a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Magyar Nemzeti Galéria zsűrije értékeli.
Fővédnök: Szűcs György a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese

A pályázat zárt borítékban beküldhető postán, vagy leadható a Nemzeti Tankönyvkiadó épületének portáján a hét minden napján. Cím: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Kérjük, a borítékra írják rá: MŰ(MESE)

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2010. márciusában lesz a Magyar Nemzeti Galériában.
A díjazottakat külön értesítsük.

Díjak:
1. díj: 25.000 Ft értékű ajándékcsomag
2. díj: 20.000 Ft értékű ajándékcsomag
3. díj: 15.000 Ft értékű ajándékcsomag

Mindhárom kategóriában 3 díjat adunk ki, melyet a nyertes meseíró diák és felkészítő tanára nyer meg. Kiosztásra kerül kategóriánként 3-3 különdíj is. Valamennyi díj tartalmaz családi belépőket a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállítására, valamint értékes művészeti albumokat, katalógusokat.

Minden pályázó diákot, aki érvényes pályázatot küld be, egy névre szóló „KÉPESLAPON” értesítünk.

2010. január 20., szerda

Király Tibor: A testneveléstanítás módszertana tanítók részéreA könyv meghatározza a mozgás- és ismeretanyag-bázist, és tisztázza azokat a legfontosabb élettani jellemzőket, amelyre felépíthető az alsó tagozatos testnevelés. Ezen belül a tanítók testnevelés-módszertani képzése az első fázisban egyrészről az alsó tagozatos testnevelés személyiségfejlesztésben elfoglalt helyének és szerepének a megismerését (elmélet), másrészről a sportági mozgások és a mozgásformák rendszerének (elmélet és gyakorlat) a megismerését tartalmazza. Ezt követően a mozgásformák megismerése és áttekintése után az alsó tagozatos mozgásanyag módszertani szempontú feldolgozása történik meg. A kiadásban helyet kapott a testnevelési órák terhelésére vonatkozó rész, valamint kibővült a testnevelés prevenciós szemléletének felvázolásával is.
A kötet melléklete egy testnevelés- és tantervtörténeti áttekintést ad.
Bővebben

2010. január 18., hétfő

Fejlesztés mesékkelA DIFER programcsomag újabb kötete a rendszeres mesélésben, beszélgetésben rejlő lehetőségek használatához kínál eszközöket és módszereket a 4–8 éves gyermekek szociális, anyanyelvi, gondolkodásbeli fejlődésének eredményesebb segítése érdekében.

Azok az 5–6 éves gyermekek, akiknek szinte minden nap mesélnek, másfél évvel fejlettebbek értelmileg és szociálisan azoknál, akiknek nem szoktak mesélni. Még nagyobb (két év) a hatása a "szóbeli együttműködésnek", vagyis a rendszeres beszélgetésnek. Ismeretes, hogy az iskolába lépő gyermekek között ötévnyi a fejlettségbeli különbség. Mivel ezt a szélsőséges fejlődési fáziskülönbséget a hagyományos pedagógiai kultúrával nem lehet kielégítően kezelni, az ötödik évfolyamba lépő tanulók egyharmadának fejlődése lelassul, aminek következtében a tizedikes szakiskolások átlagos értelmi fejlettsége az ötödik-hatodik évfolyamos tanulók átlagos fejlettségi szintjén reked meg.

A kutatások szerint a felnövekvő generációk jövőjét, sorsát az iskolába lépők szélsőséges fejlődési fáziskülönbségei határozzák meg. Ezt a különbséget van esélyünk – szülőknek és pedagógusoknak egyaránt – csökkenteni e könyv rendszeres használatával.

szerzők: Dr. Nagy József, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Dr. Vidákovich Tibor, Mozaik Kiadó, 2009.

2010. január 17., vasárnap

Busztámogatási pályázatAz Oktatási és Kulturális Minisztérium a közoktatási intézmények számára a színházlátogatások segítése érdekében teljes összegű közlekedési támogatást nyújt. E támogatási lehetőséget a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház elnyerte, ezért 2010. januártól Budapest külső kerületeiben, valamint Budapest vonzáskörzetében működő közoktatási intézmények számára egyszeri közlekedési támogatás elnyerésére pályázatot hirdet.
Pályázni lehet 2010. január - június hónapokban a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (VI., Jókai tér 10.), a Kolibri Fészek (VI,. Andrássy út 74.), és a Kolibri Pince ( VI., Andrássy út 77.) előadásainak megtekintésekor felmerülő autóbusz közlekedési költségek támogatására.
A tervezett előadások látogatási időpont választása érdekében egyeztetni a színház közönségszervezésével lehet, a 311-08-70, vagy a 312-06-22 telefonszámon.

2010. január 16., szombat

A szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése (konferencia)


A Műszaki Könyvkiadó Kft. tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves Kollégáit

„A szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése” című
konferenciára


Időpont:
2010. február 4. , csütörtök 10 óra

Helyszín :
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Díszterme
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A konferenciát megnyitja: Orgován Katalin a Műszaki Kiadó ügyvezető igazgatója

Program:

10.20 óra: Az értelmi, érzelmi és spirituális intelligencia fejlesztése az iskolában. A jelenkor kihívásai az iskolai neveléssel szemben.
Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus

11.10 óra: Olvasásértés hatékony tanítása az öt komponensű ADORE-modell alapján
Előadó: Dr. Steklács János intézetigazgató főiskolai tanár

Rövid szünet (a büfében kávé, üdítő, pogácsa)

12.25 óra: Olvasás – szövegértés – szövegalkotás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozaton. (A Forrás alsós magyar tankönyvcsalád digitális tananyagának bemutatásával)
Előadó: Csájiné Knézics Anikó tankönyvszerző

13.25 óra: Szünet, a büfében szendvics ebéd

14.00 óra: Szekciók

Szilvásiné Turzó Ágnes tankönyvszerző, szekció vezető:
A drámajáték jelentősége és szerepe a személyiségfejlesztésben - 127/A teremben

Szakolczai Katalin tankönyvszerző, szekció vezető:
Kooperatív technika és projekt alkalmazása a magyar órákon - Díszteremben

A konferencia ideje alatt tankönyvkiállítás kedvezményes vásárlási lehetőséggel és digitális tananyag bemutató.
Minden kedves résztvevőnknek ajándékkal kedveskedünk!

15.30 óra: a konferencia zárása

A konferencián a részvétel ingyenes.
Kérjük, hogy részvételi szándékát a következő elérhetőségek valamelyikén jelezni szíveskedjen:
1-437 2401; 30/501 6103;
e-mail: muller.anna@muszakikiado.hu

2010. január 15., péntek

Dinasztia Pedagógus Klub
Ha tanítja - jelentkezzen még ma!

Várják mindazon pedagógusok jelentkezését a Dinasztia Pedagógus Klubba, akik a 2009/2010-es tanévben a Dinasztia Tankönyvkiadó kiadványaiból legalább egyet tanítanak osztályukban!
A kiadó minden családtagot az alábbi előnyökben részesít:
– 40% azonnali engedmény az új kiadványokból, melyekről első kézből értesül
– a teljes tagsági idő alatt kedvezményesen vásárolhat a kiadó teljes kínálatából (iskolai ár – 10%) a %-os –vásárlási kedvezmények össze nem vonhatók, azaz pl. új könyvre szóló -40%nál nincs +10% tagsági kedvezmény!
– közvetlenül a kiadóhoz leadott, saját részre szóló megrendeléseiket postaköltség nélkül teljesítjük a tagok részére
– 40% tanfolyami extra kedvezmény a kiadó által szervezett akkreditált tanfolyamok mindenkor meghirdetett tanfolyami díjaiból mindazon tagoknak, akik nem csupán egy terméket, hanem a kiadó valamely tankönyvcsomagját tanítják
– közvetlen konzultációs lehetőség a kiadó szerzőivel, alkotó szerkesztőivel
– részvételi lehetőség a klubtagoknak szóló belső pályázatokon (jellemző előnyök: ingyenes múzeumpedagógiai órák, kedvezményes állatkert látogatások, kirándulások, stb.)
– alkalmi felkérések tankönyvfejlesztési munkálatokra (plusz jövedelemforrás)
minden tanévben tavasszal, amikor él a tagsága, pedagógus napra ajándékba kapja a Pedagógus zsebkönyvet
időszakos jelleggel szakmai anyagokat küldenek soron kívül (óravázlatok, recenziók)
Bővebben

2010. január 7., csütörtök

Készítsünk semmiből valamit!Olcsón és sok ötlettel teremtenek érdekes darabokat a barkácsolást ajánló szerzők. De hogyan készülhet a semmiből valami? A füzetet fellapozva megtudhatjuk, hogy a kinőtt harisnyanadrág vagy kesztyű, az üres tejesdoboz vagy egy fadarab mi mindenre jó. Játékok, hangszerek, füzetborítók, faliképek és még sok érdekes, hasznos tárgy születhet a "semmiből".

A címben szereplő falikép mindenkiben más-más képzetet kelt. Van, aki festményre vagy rajzra gondol, de valószínűleg kevesen vannak, akikben kavics, toll, csont, nád, meggymag, almaszelet, faháncs stb. képe jelenik meg. A szerző ilyen és ehhez hasonló képek elkészítésére buzdít kicsit és nagyot, természetesen minden segítséget megadva az alkotómunkához. Az így készült falikép díszíthet gyerekszobát, konyhát, tantermet és csoportszobát. Ha az egyes képek megvalósításához előzetesen gyűjtőmunka szükséges, vagy mindenképpen fontos egy felnőtt segítsége, akkor erre a szerző külön felhívja a figyelmet. Nemcsak az elkészítendő képhez, hanem annak keretezéséhez is hasznos tanácsokat kap az olvasó.

Hamis küldemények iskoláknak (OKM-közlemény)

Tájékoztató az iskolák részére érkező küldeményekről
2010. január 6.

Felhívjuk az iskolavezetők figyelmét arra, hogy pénzért átvehető hamis küldeményeket kézbesítenek iskolákba az Oktatási és Kulturális Minisztérium nevében.
Igazgatói jelzés alapján értesült az Oktatási és Kulturális Minisztérium arról, hogy az iskolákba - futárszolgálat útján - minisztériumi hivatalos dokumentumnak látszó küldemény érkezett, amelyet 2480 forintért lehetett átvenni.

Felhívjuk az iskolavezetők figyelmét arra, hogy a minisztérium nem küldött ki hivatalos küldeményt, és amennyiben erre sor kerülne, akkor ennek költségeit nem hárítja át az iskolákra.
Forrás: okm.gov.hu