2010. november 2., kedd

Tanítók Egyesületének XII. konferenciája

2010. november 11.  10 óra
Tanítók Egyesületének XII. szakmai konferenciája
Időpontja: 2010.  november 11.  10 óra
Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.
Mottó:
“Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

A konferencia részletes programja:

10.00-11.00      Tájékoztató a közoktatás fejlesztési elképzeléseiről
                          Előadó: Dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár – Nemzeti Erőforrás Minisztérium

11.10 – 12.00     Készségfejlesztés - Varázsbetű  és a diszlexia -  gyakorlatok,  a programcsalád bemutatása
                         Előadó:  Tarnai Katalin logopédus. fejlesztő pedagógus

12.10 – 13.00.    Adaptivitás az olvasás tanításban – részképességek fejlesztése és olvastató játékok
                       Előadó: Tóth Beatrix docens
                    ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
                         Tanítóképző Főiskola- Budapest

13.00- 13.30   Ebéd – Szünet
 / a szünetben taneszköz és tankönyvvásár/

 13.30 – 14. 30     A játék és a viselkedési szabályozás
/ Fejlesztő játékok bemutatása,  használata  a tanítás tanulás folyamatában/

          Előadó:  Páli Judit klinikai szakpszichológus

  14. 30 – 15.30   Mik is azok a táblajátékok?? A  logikai, stratégiai gondolkodás fejlesztése táblajátékokkal

      Előadó:  Kovácsné  Dr. Nagy Emese igazgató
  Hejőkeresztúr Általános Iskola

   15. 30.  A Konferencia zárása

Jelentkezés: 2010. november 9-ig!
E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu

Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. -  Tanítók Egyesülete

A konferencia részvételi díja: 1000 Ft, melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni   61200292-12016088 /Polgári Takarékszövetkezet/  – Tanítók Egyesülete.

 Az átutalást kérjük legkésőbb 2010. november 9-ig befizetni
A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben előre megírják kinek a nevére töltsük ki!
 Természetesen lehetőség van a helyszínen is befizetni a díjat,  de kérjük előre írják meg,a jelentkezéssel együtt,  hogy kinek a nevére állítsuk ki a számlát!
 Sok szeretettel várunk benneteket!

2010. július 8., csütörtök

Módosult a közoktatási törvény

Az Országgyűlés július 5-én elfogadta a közoktatási törvény módosítását, a szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: ismét lehetőség lesz második év végén évfolyamismétlésre utasítani a diákokat, ha a nevelőtestület úgy ítéli meg. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára még jóval kinevezése előtt - május 28-án - országgyűlési képviselőként nyújtotta be a pedagógustársadalom többségének támogatását élvező javaslatát.
A képviselők 301 igen és 61 nem szavazattal hagyták jóvá a módosítást. Támogatták a javaslatot a fideszes, a kereszténydemokrata és a jobbikos képviselők, nemmel szavazott az MSZP és az LMP frakciója.

A változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból.

A módosított jogszabály rögzíti, hogy a tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.

Ha az iskola szakképzési évfolyamába való lépés előfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be.

Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év első félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte.

A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.

A javaslat vitáját követően változás történt Hoffmann Rózsa eredeti indítványhoz képest, amelyben az szerepelt, hogy a második évfolyam év végén és a további évfolyamokon a tanulók értékelése osztályzással történik, de az iskola pedagógiai programja előírhatja a szöveges értékelést is.

Az elfogadott törvénybe olyan értelmű módosítás került, hogy nem lesz kötelező az osztályozás, az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a szöveges értékelést vagy a hagyományos módszert használják-e, vagy a kettőt együtt.

Iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni.

A módosítást kitér arra, hogy az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétől, minősítésétől.

Azok az iskolák, amelyek a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, év végéig áttekintik pedagógiai programjukat és - ha e törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez - a szükséges változtatásokat átvezetik.

Azok az intézmények, melyek az általános iskola 2-4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe 2010. december 31-ig építik be.

A szakiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatás, illetve a szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei között értékelik és minősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését.

A törvény rögzíti, hogy az 1-4. évfolyamon marad a nem szakrendszerű oktatás, az 5. és 6. osztályban pedig maximum ötven százalékig lehet ilyet szervezni.

A változtatások szeptember 1-jétől lépnek hatályba. A parlament a köztársasági elnöktől a jogszabály sürgős kihirdetését kérte.
Forrás: okm.gov.hu

2010. március 29., hétfő

Tanítók Napja

Tisztelt Igazgatónő/Igazgató Úr!

A NYmE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola az Apáczai Kiadóval és a Tanítók Egyesülete Észak-dunántúli Régiójával karöltve rendezi meg a

TANÍTÓK NAPJA

elnevezésű programot, melyre tisztelettel és szeretettel várjuk  az  Apáczai Kiadó bázisiskoláinak, továbbá a tehetséggondozás iránt érdeklődő tantestületek tanítóit és vezetőit.
A rendezvény időpontja:                 2010. április  21. (szerda)
Helyszín:        NYmE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
                        9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 2-4.
Program:       Bemutató órák
9,00                 Környezetismeret 2.c, Tanít: Kozmáné Bencsics Ibolya
                        Magyar 4.c                 Tanít: Láng Rita
10,00               Matematika 2.a           Tanít: Dr. Ruppertné Hutás Kinga
                        Magyar 3.a                 Tanít: Kocsis Tiborné
11,00               Matematika 1.a           Tanít: Veinperl Zoltánné
                        Ének-zene 2.c             Tanít: Milbik László
Megjegyzés:   Valamennyi tanórán az Apáczai Kiadó tankönyveit alkalmazzuk,                          középpontba állítjuk a tehetséggondozást és az interaktív módszereket.
12,00               Konzultáció:               A látott órák elemzése
14,00               Előadás:                      Téma: A tehetséggondozás
                                                           Előadó: Duró Zsuzsa pszichológus

Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi táblázat kitöltésével és visszaküldésével
2010. április 1-ig szíveskedjék visszajuttatni iskolánk címére, vagy faxon (96/329-986).
Győr, 2010. március 22.
                                                                       Üdvözlettel:
                                                                                                          Dr. Varga József
                                                                                                                 igazgató

--------------------------------------------------"------------------------------------------------------------
TANÍTÓK NAPJA
(2010. április 21.)
Időpont
Tanóra
Jelentkezők száma
9 óra
környezet 2.c


magyar 4.c

10 óra
matematika 2.a


magyar 3.a

11 óra
matematika 1.a


ének-zene 2.c

12 óra
konzultáció

14 óra
„A tehetséggondozás”
Előadó: Duró Zsuzsa

(Visszaküldendő 2010. április 1-ig.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  ……………………….
                                                                                                                                                       aláírás

TANÍTÓK EGYESÜLETÉNEK HÍREI

Tanítók Egyesületének XI. Konferenciája – 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 1000 Ft
2010. április 14. szerda 10 óra


V. Országos Versmondó verseny /alsó tagozatos gyereknek/ 
2010. május 15 . szombat 10. óra


Tanítók Egyesületének XI. szakmai konferenciája
Időpontja: 2010.április 14. szerda 10 óra
Helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.
Budapest, Horváth Mihály tér 8. VIII. ker.

Mottó: „Hallottál már a szív intelligenciájáról? Arról van szó, hogy felismerjük a boldogságot, ha a lábunk előtt hever, legyen bennünk bátorság és elszántság, hogy lehajoljunk érte - felvegyük, és meg is őrizzük.”
/Marc Lévy/

A konferencia részletes programja:
10.00-11.20 Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Előadó: Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus

11.30 – 12.40 A beszédészlelés, a szenzoros emlékezet, és a diszlexia
Előadó: Csépe Valéria PhD, DSc csoportvezető, az MTA doktora, tud. tanácsadó

12.40 – 13. 10. EBÉD - SZÜNET

A szünetben tankönyv és taneszköz kiállítás

13.10 – 14 10 . A tapasztalatszerzéstől a fogalomalkotásig - az alsós és felsős matematika tanítás gyakorlati megvalósítása
Előadó: Kovács Csongorné Fazekas Mihály Főv. Gyak. Iskola vezető tanár
14. 10 – 15.10 A tevékenységközpontú matematika tanítás – módszerek, eszközök, gyakorlatok bemutatása
Előadó: Szilágyiné Oravecz Márta
vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

15. 10 – 16.10 Fogalmazás - tanítás másként
A kifejező kedv felkeltését és fenntartását biztosító játékok –
+ interaktív tananyag bemutató
Előadó: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes
vezető tanító – Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium

16.10. A Konferencia zárása
Jelentkezés: 2010. április 13 –ig!
E-mail címünk: tanitoegyesulet@freemail.hu
Posta cím: 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8. - Tanítók Egyesülete
A konferencia részvételi díja: 1000Ft, melyet a következő számlaszámra kérünk átutalni 61200292-12016088 /Polgári Takarékszövetkezet/ - Tanítók Egyesülete.

Az átutalást kérjük legkésőbb 2010. április 13.-ig befizetni

A regisztrációnál átvehetik a számlát a kollégák, amennyiben előre megírják kinek a nevére töltsük ki!
Természetesen lehetőség van a helyszínen is befizetni a díjat, de kérjük előre írják meg,a jelentkezéssel együtt, hogy kinek a nevére állítsuk ki a számlát!
Sok szeretettel várunk benneteket!


VERSMONDÓ VERSENY
A Tanítók Egyesülete II. Országos Versmondó Versenyt hirdet 6-10 éves korú gyermekek számára négy korcsoportban.

I. 1. osztályosok
II. 2. osztályosok
III. 3.osztályosok
IV. 4. osztályosok
/ ha kevés a jelentkező, akkor az 1.-2. osztályt és a 3.-4. osztályt összevonjuk/

Választani lehet a magyar költők verseiből az életkoruknak megfelelő tartalmú 3-4 percnél nem hosszabb időtartamú verset.

Az értékelés szempontjai között van a tiszta érthető beszéd, a vers megértése, átélése és a megfelelő előadásmód.

Várjuk azoknak az iskoláknak a jelentkezését, amelyek tanulói már területi, megyei, vagy városi versenyek győztesei voltak.

Nevezési határidő: 2010. május 13.

Az országos döntő időpontja: 2010 , május 15. /szombat/ 10.00 óra

Helyszín: Budapest, VIII. ker.

Horváth Mihály tér 8.

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Nevezésekben szerepeljen:

Iskola neve, címe;

Tanuló neve és osztálya

Eddig elért eredménye

Mese címe

A felkészítő tanár neve

Jelentkezés e-mailen: tanitoegyesulet@freemail.hu

vagy levélben: Tanítók Egyesülete 1082 Bp. Horváth Mihály tér 8.

2010. március 22., hétfő